Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze
websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op onze websites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen
informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pronto Wonen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd.
Alle informatie, prijzen, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie
of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze
websites verkregen is. Alle prijsinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen en/of publicatiefouten.
Kleur en materiaal kan afwijken.